Memories by Sylvia , een zelfstandige eenmanszaak in bijberoep vrijgesteld van de BTW regeling, gevestigd te Sint- Jozefsstraat 42, 3550 Heusden- Zolder, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0795.972.003.

E-mailadres: sylvia-v@outlook.com

 

Art. 1 Algemeen en definities

 


1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden
(2) Dienst(en): fotografie in de breedste zin, waaronder doch niet beperkt tot familie -en huwelijksfotografie en Online Diensten
(3) Dienstverlener: Sylvia Vonckx in naam en voor rekening van  Memories by Sylvia
(4) Cliënt: De ondernemer of Consument die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt
(5) Consument: De consument (in de zin van artikel Artikel I. 1, 2° van het Wetboek Economisch Recht) die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt
(6) Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)
(7) Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de Offerte door de Cliënt of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst 
(8) Partijen: De Dienstverlener en de Cliënt samen
(9) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig
(10) Website: www.Memoriesbysylvia.be

Art. 2 Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen Memories by sylvia en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. 

 

 

Art. 3 Verbintenissen

3.1 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij de informatiefiche tijdig en zorgvuldig invult. In het bijzonder zal de Cliënt aandacht besteden aan het doorgeven van eventuele allergieën van baby’s, peuters en kinderen. 

3.2 Wij mogen, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, onze Diensten ten aanzien van jou geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als jij jouw betalingsverplichtingen, andere verplichtingen (zoals het aanleveren van de vereiste informatie) of jouw verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

 

 

Art. 4 Dienstverlening door derden

4.1 Memories by sylvia zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht. 

 

 

Art. 5 Prijs- en betalingsvoorwaarden

5.1 Memories by Sylvia zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatste, tenzij anders aangegeven.  

5.2 Op het ogenblik dat de Cliënt een Dienst aankoopt dient hij/zij de volledige prijs te betalen. Na aankoop ontvangt de Cliënt een betalingsbevestiging met alle details van de aangekochte Dienst.

5.3 Memories by Sylvia kan tevens een voorschot aan de Cliënt vragen voor de bijkomende kosten die noodzakelijk blijken voor een correcte uitvoering van de Diensten, waaronder maar niet beperkt tot: vervoerskosten, overnachtingen, catering, ed.

5.4 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. De Cliënt kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij Memories by Sylvia met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 55 EUR (incl. BTW) voor alle overige Diensten. 

5.5 Memories by Sylvia kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

5.6 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur of betaalbevestiging. 

5.7 Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn ten belope van de wettelijke interestvoet vermeerderd met 5%, zonder dat die interest lager kan zijn dan 10% per jaar, en dit voor elke reeds begonnen maand. Daarnaast is Memories by sylvia bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan. Vanaf de eerste aangetekende ingebrekestelling is Memories by Sylvia gerechtigd om een forfaitair schadebeding aan Cliënt toe te passen. Deze is gelijk aan 10% van de onbetaalde factuur (of facturen) en beloopt tenminste 50 EUR per factuur, niettegenstaande het recht van Memories by Sylvia om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Cliënt.


Art. 6 Levering

6.1 Diensten zullen worden geleverd op datum zoals overeengekomen tussen Partijen bij aankoop van de Dienst. Foto’s en beeldmateriaal zullen worden opgeleverd via een galerij op PicTime.  Memories by Sylvia is niet de eindleverancier van bijkomende bestelde producten via PicTime.

6.2 Binnen 14 dagen na aankoop van een Online Dienst zal de Cliënt via het opgegeven e-mailadres toegang krijgen tot de aangekochte Online Dienst. Tenzij het een pre-order betreft, dan zal de Online Dienst worden geleverd op datum zoals gecommuniceerd door de Dienstverlener.

 

Art. 7 Duur en beëindiging van de overeenkomst

 

7.1 De overeenkomst tussen Memories by Sylvia en de Cliënt is van bepaalde duur behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst van bepaalde duur kan door de Cliënt niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het nog te rekenen bedrag (met uitzondering van wat werd bepaald in artikel 8).

7.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. 

7.3 Indien Memories by Sylvia haar verplichtingen niet nakomt, dan heeft de Cliënt het recht op terugbetaling van de reeds betaalde vergoeding vanwege Memories by Sylvia.

 

Art. 8 Herroepingsrecht

8.1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument die Dienst op afstand bij de Memories by Sylvia bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van de producten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om Memories by Sylvia ervan in kennis te stellen dat hij/zij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven.

8.2 Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

8.3 De Consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via het invullen van de verklaring in de bijlage of per e-mail waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.


8.4 Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Memories by Sylvia het recht voor om de Cliënt aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

8.5 Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn exclusief ten laste van de consument.

8.6 Wij zullen het door de Cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf het terugsturen van de producten.

8.7 Indien de Consument een Dienst aankoopt waarbij de Dienst zal dient te worden geleverd binnen de termijn van het herroepingsrecht, doet zij, in overeenstemming met artikel VI. 53, 1° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat zij enerzijds wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en zij verklaart uitdrukkelijk te erkennen dat zij dan haar herroepingsrecht verliest. 

8.8 Indien de Consument een Online Dienst aankoopt waarbij zij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte Dienst of waarbij de Dienst zal worden geleverd binnen de termijn van het herroepingsrecht, doet zij, in overeenstemming met artikel VI. 53, 13° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat zij enerzijds wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en de Dienst volledig werd geleverd. 

8.9 De Consument erkent dat hij/zij niet beschikt over het herroepingsrecht, en doet er uitdrukkelijk afstand van, in de situaties opgesomd in artikel VI.53 WER (bv: bij de levering van op maat gemaakte of personaliseerde goederen).

 

 

Art. 9 Annulering, laattijdige aanvang van de dienst

 

9.1 Indien de Cliënt – zonder voorafgaande verwittiging – meer dan 15 minuten te laat komt op een afspraak, wordt de duur van de afspraak niet verlengd en zal de volledige prijs van de Dienst verschuldigd blijven.

9.2 Indien de Consument de afspraak voor de uitvoering van de Dienst (met uitzondering van de new born shoot) wenst te verplaatsen, is dit mogelijk tot 1 maand voor de uitvoering van de Dienst, in samenspraak met Memories by Sylvia, dan behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om een administratieve kost van 65 EUR aan de Cliënt aan te rekenen. De Dienst dient alsnog te worden geleverd binnen de 2 maanden na de initiële datum, zo niet komt dit te vervallen. Een new born shoot kan door de Cliënt tot 5 kalenderdagen voor de shoot worden verplaatst naar een ander moment dat Memories by Sylvia beschikbaar is. De new born shoot dient in ieder geval binnen 2 maanden na de initiële geplande datum te kunnen doorgaan, de Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een administratieve kost van 50 EUR aan de Cliënt aan te rekenen (tenzij de dienst niet kan doorgaan omwille van de new born die later geboren wordt, de klant is gehouden om Memories by Sylvia hier tijdig van te verwittigen d.i. min. 5 dagen voor de shoot).

9.3 Bij annulering van de Overeenkomst door de Consument, worden door de Dienstverlener volgende annuleringskosten aangerekend:
- Annulering tot 3 maanden voor de datum van de Dienst: 50% van de prijs zoals opgenomen in de Offerte, vermeerderd met alle door de Dienstverlener aangegane kosten
- Annulering tussen de 3 maanden en de datum van de Dienst: 75% van de prijs zoals opgenomen in de Offerte

 

Art. 10 Opschorting van de overeenkomst

10.1 Memories by Sylvia behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de Cliënt passende waarborgen te eisen indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering van Overeenkomst bemoeilijken en/of onmogelijk maken of indien de Cliënt niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen.
Kan het zijn dat de Klant een indexering van ongeveer 3% zal moeten ondergaan. Bij annulatie door pandemie worden alle reeds gemaakte kosten (intern en extern) 100% doorgerekend.

 

 

Art. 11 Overmacht

11.1 In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmachtsituatie, zal de getroffen partij de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 2 werkdagen na kennisname inlichten over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren.


11.2 De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.

11.3 De Cliënt blijft evenwel gehouden tot vergoeding van de door Memories by Sylvia reeds gemaakte kosten.

 

11.4 Indien Memories by Sylvia zich op de overmacht beroept en aan haar verbintenissen uit de Overeenkomst geen verder uitvoering kan worden gegeven, dan is ze gehouden tot de terugbetaling van de Prijs.

 

Art. 12 Geheimhouding

12.1 Memories by Sylvia verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. Memories by Sylvia neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Cliënt te beschermen. De Cliënt zal zonder haar toestemming aan derden geen mededelingen doen over haar aanpak, werkwijze of de Offerte.

12.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

 

Art. 13 Intellectuele eigendom

A. Online Diensten

13.1 Door een Online Dienst aan te kopen aanvaardt de Cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de consultatie, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Memories by Sylvia en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden of in eigen professionele praktijk (zonder dit te commercialiseren), tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

B. Fotografie als Dienst

13.2 Concepten, ideeën en voorstellen die voor de Cliënt worden ontwikkeld, alsook ruwe opnamen, foto’s en enig ander beeldmateriaal, vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van Memories by Sylvia. De Cliënt is niet bevoegd om deze aan derden kenbaar te maken noch over te dragen. 

13.3 Een productie, video’s of foto’s van Memories by Sylvia mogen niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder haar toestemming. De Cliënt dient toestemming te vragen indien deze beelden worden ingezonden voor een wedstrijd of publicatie. 

13.3 Ruw beeldmateriaal of onbewerkte foto’s worden niet gedeeld met de Cliënt (de bewerking gebeurt professioneel en is een deel van de identiteit van Memories by Sylvia).

13.4 De Cliënt bevestigt dat het doel van het fotomateriaal privégebruik is. De Cliënt erkent een gebruikslicentie te hebben ontvangen om de foto’s/beelden enkel te gebruiken in het kader van de privésfeer en persoonlijke sociale media. 

13.5 De Cliënt maakt zich sterk om bij het gebruiken van de foto’s/beelden duidelijk Memories by Sylvia te vermelden als fotograaf/videograaf. De Cliënt zal aansprakelijk worden gesteld bij oneigenlijk gebruik van de foto’s/beelden zowel door zichzelf als door derden. 

13.6  Memories by Sylvia houdt zich het recht voor het fotomateriaal te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Wil de Cliënt een specifieke foto niet online terugzien, kan dit overlegd worden met Memories by Sylvia.

13.7 Beelden of foto’s die gemaakt worden van de fotoshoot of productie- of opnameproces zelf (“making of”- materiaal) dat op eigen initiatief wordt gemaakt tijdens het leveren van prestaties of een opdracht, kunnen gebruikt worden ter promotie van Memories by Sylvia met dien verstande dat dit steeds na de openbaarmaking van de door de Cliënt afgenomen bestelde producten of diensten gebeurt.

13.8 Partijen kunnen schriftelijk uitdrukkelijk van dit Artikel afwijken.

 

Art. 14 Aansprakelijkheid

14.1 Memories by Sylvia kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. 

14.2De Overeenkomst bevat voor Memories by Sylvia steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Memories by Sylvia zal uiteraard haar uiterste best doen om haar Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt.

14.3 SMemories by Sylvia is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 

14.4 Memories by Sylvia werkt alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit haar fout, met uitzondering van haar zware (of opzettelijke) fout. 

14.5 Memories by Sylvia kan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien zij haar Diensten niet kan leveren omwille van overmacht. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal zij alsnog trachten haar Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor Memories by Sylvia om haar Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

14.6 Memories by Sylvia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou zijn verstrekt. 

14.7 Memories by Sylvia heeft een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het maximumbedrag waarvoor zij aansprakelijk kan worden gesteld is beperkt tot het bedrag van de prijs van de aangekochte Dienst zoals opgenomen in de Offerte. 

14.8 Memories by Sylvia is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of diensten verlenen.

 

Art. 15 Garantie

15.1. In overeenstemming met artikel 1694quater van het Oud Burgerlijk Wetboek beschikt de Cliënt die de hoedanigheid van Consument heeft over een wettelijke garantie van 2 jaar voor ieder gebrek aan overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het product en dat zich voordoet binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering.
Deze garantie bestaat uit de, voor de Consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte producten.
Echter, indien de herstelling of de vervanging voor ons onmogelijk of buiten verhouding blijkt te zijn of een ernstige overlast voor de Consument zou teweegbrengen, kan door ons een gepaste prijsvermindering of een terugbetaling aan de Consument worden voorgesteld, mits teruggave van de defecte producten door de Consument.
De Consument is ertoe gehouden ons op schriftelijke wijze en binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht.
Enkel de bestelbon geldt voor de Consument als garantiecertificaat ten aanzien van ons. De garantietermijn begint te lopen op de datum die op de bestelbon werd vermeld. 
Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van ons.
In geval van schade, diefstal of verlies van een product dat ter herstelling werd ingeleverd, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de verkoopprijs van het product.

 

Art. 16 Vrijwaring

6.1. Jij, als Cliënt, vrijwaart Memories by Sylvia tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Memories by Sylvia geleverde Diensten.

 

21.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de producten van Memories by Sylvia kan de Cliënt steeds contact opnemen op het volgend e-mailadres: sylvia-v@outlook.com.

 

Art. 17 Gegevensbescherming

 

17.1 Memories by Sylvia is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

17.2 Voor meer informatie verwijst Memories by Sylvia naar haar Privacyverklaring, te raadplegen op de Website en, die integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden.

 

Art. 18 Volledigheid en nietigheid

18.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en Memories by Sylvia en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 

18.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Art. 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

19.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.

19.2 De Consument kan een klacht indienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl. 

19.3. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Consument bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr. Het te melden emailadres bij het indienen van de klacht is de volgende: sylvia-v@outlook.com

 

Art. 20 Klachten

 

20.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door Memories by Sylvia en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan Memories by Sylvia. Het gebruik van de beelden/producten volgende uit een aangekochte Dienst impliceren een stilzwijgende aanvaarding. 

 

Art. 21 Vragen en opmerkingen

21.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de producten van Memories by Sylvia kan de Cliënt steeds contact opnemen op het volgend e-mailadres: sylvia-v@outook.com.